Reeglid - Eesti (PDF)

Rules - English (PDF)Lühikokkuvõte - Eesti (PDF)

Bullet points - English (PDF)Larbi Laskerelvade kasutusreeglid v1.2 - Eesti (PDF)

Larp Ranged Weapon rules v1.2 - English (PDF)